Εκτύπωση

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία Subsystem  μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε

καθώς και τους τομείς δράσης της που αφορούν την έρευνα.

ανιχνευτές μετάλλων

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η έρευνα για την ύπαρξη υδροφόρων κοιτασμάτων ειδικά σε μεγάλα βάθη, που μπορούν να αξιοποιηθούν για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς.

Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας μας έχει να κάνει με την υδρογεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό σημαντικών αποθεμάτων νερού.